Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 15/3/1953, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 147/SL quyết định thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia Chiều bóng và Chụp ảnh Việt Nam”, chính thức khai sinh ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam với tư cách một tổ chức nhà nước có nhiệm vụ xây dựng và quản lý hoạt động điện ảnh một cách tập trung, toàn diện trong cả nước, hoàn chỉnh quá trình hình thành điện ảnh dân tộc. Từ đó, ngày 15/3 hàng năm được ngành Điện ảnh vinh dự lấy làm mốc để kỷ niệm Ngày Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

 

Hơn sáu thập kỷ qua, Điện ảnh Cách mạng Việt Nam là một trong những lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, luôn làm tròn nhiệm vụ phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đang mạnh mẽ từng bước tiếp cận để hội nhập với điện ảnh khu vực châu Á, điện ảnh thế giới. Và để có được những thành tựu như vậy, hàng nghìn nghệ sĩ điện ảnh và các nhà hoạt động điện ảnh Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, từ thế hệ các nhà điện ảnh lão thành đặt những viên gạch nền móng đầu tiên hình thành nền nghệ thuật thứ 7 ở Việt Nam, đến lớp lớp các nghệ sĩ chiến trường, tới hàng trăm nghệ sĩ thành danh, gắn bó cuộc đời với mọi thời điểm lịch sử cách mạng của dân tộc, tới thế hệ của các nhà điện ảnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập,…đã hy sinh, cống hiến cả cuộc đời, đã dành trí tuệ, tâm huyết và tuổi trẻ, sát cánh bên nhau để xây dựng nền Điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong 66 năm qua.

 

Với ý nghĩa to lớn như vậy, Điện ảnh Quảng Trị trong quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của mình cũng đã được rèn luyện, thử thách trong lửa đạn chiến tranh ác liệt, của sự khắc nghiệt trong cơ chế thị trường và đóng góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới hiện nay mà trước hết là trên quê hương Quảng Trị thân yêu của chúng ta.

 

Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 2103/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị. Trước thềm kỷ niệm 66 năm ngày thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Trị vẫn giữ vững được truyền thống anh hùng của Đội Chiếu bóng số 13, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, vươn tới giành được nhiều thắng lợi mới trong lĩnh vực hoạt động của mình vì mục tiêu xây dựng và phát triển Văn hóa-Điện ảnh của tỉnh nhà và cao hơn là vì một nền Điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.   

 

Lê Văn Hà

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 84

Tổng lượt truy cập: 6.575.788