Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 4.6.2024, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1478/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01.11.2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định lấy tháng 6 hàng năm là tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.

 

 

Theo Quyết định, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01.11.2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; Xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL với các cơ quan, đơn vị tổ chức ngoài Bộ VHTTDL trong việc triển khai thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành VHTTDL trong việc thi hành Luật.

Trước đó, ngày 18.02.2024, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01.11.2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, những nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện và trách nhiệm của Sở VHTTDL cũng như các Sở, ngành, địa phương trong công tác phối hợp nhằm đảm bảo việc triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01.11.2023 của Chính phủ được thống nhất và hiệu quả.

Nguyễn Thị Phương – Trưởng phòng QLVHGĐ

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 420

Tổng lượt truy cập: 7.158.508