Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo, quán triệt đến đội ngũ công chức, viên chức thực hiện thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chú trọng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch.

Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều xây dựng các kế hoạch, ban hành các văn bản, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Kế hoạch thực hiện CCHC được xây dựng với những nội dung trọng tâm, trọng điểm, đồng thời cũng chi tiết đến từng lĩnh vực. Nhờ đó, công tác CCHC của ngành từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được duy trì thực hiện tốt; các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

 

Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) luôn được quan tâm thực hiện, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, lãnh đạo được xây dựng và triển khai kịp thời; công tác thống kê, cập nhật bổ sung, công bố các thủ tục hành chính đảm bảo chính xác, đồng bộ. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động được triển khai thường xuyên và hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của nội dung kiểm soát TTHC ở một số lĩnh vực quan trọng.

 

Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện đồng bộ, đảm bảo sự thống nhất, đơn giản, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân khi đến thực hiện các giao dịch hành chính, qua đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ lớn của tổ chức, công dân, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

 

Công tác tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa được thực hiện đảm bảo đúng quy định theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cơ chế hoạt động, tiêu chuẩn công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Chỉ thị 01/CT-UBND về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, đạt chất lượng với tỷ lệ trên 95% hồ sơ giải quyết trước hạn, cắt giảm thời gian, phí và lệ phí cho tổ chức, công dân đến thực hiện các giao dịch hành chính; vai trò, trách nhiệm của các bộ phận, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những cá nhân có hành vi gây khó khăn cho người dân khi đến liên hệ công tác; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện một cách chuyên nghiệp, hiệu quả cao.

 

Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận tính từ năm 2015 đến 12/2020: Tiếp nhận 2029 hồ sơ, trong đó 2026 hồ sơ trả đúng và trước hạn (chiếm tỷ lệ 99,85%).

 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cải cách hành chính được triển khai đồng bộ và thống nhất; các TTHC được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và xử lí văn bản bản trên môi trường mạng, thông qua hệ thống Văn phòng điện tử (iOffice); qua đó góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của công chức, viên chức, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tạo được động lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Hiện nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phấn đấu đạt 50 % (của 124 TTHC) đạt mức độ 4;

 

Có thể khẳng định rằng, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, từng bước chuẩn hóa về nội dung, góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế như: hệ thống văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương còn chồng chéo, dẫn đến khó khăn trong thực hiện triển khai thực hiện; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc giảm thiểu các TTHC còn hạn chế; việc thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động công vụ của công chức, viên chức nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm chưa được tiến hành thường xuyên; một số công chức chưa nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc CCHC dẫn đến thiếu gương mẫu trong thực hiện; trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành tuy đã từng bước được nâng cao, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển; cơ sở vật chất vẫn còn nhiều thiếu, hệ thống máy vi tính trang bị cho công chức đã cũ, thường xuyên hỏng hóc làm ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả công việc…

 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, trong thời gian đến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quản hoạt động của tổ chức bộ máy; tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm xóa bỏ những chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống quản lý; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra đối với các phòng, đơn vị trong việc thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực hoạt động. Nâng cao năng lực chuyên môn của công chức, viên chức trong công tác CCHC thông qua việc tập huấn, tìm hiểu kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống hành chính… đặc biệt nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm phục vụ cũng như văn hóa ứng xử trong thực thi công vụ. Triển khai và áp dụng Đề án xác định vị trí việc làm trong toàn cơ quan, đơn vị để bố trí công chức, viên chức, người lao động phù hợp với yêu cầu công việc hiện nay./.

 

Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 553

Tổng lượt truy cập: 7.187.516