Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 9.3, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026. Theo đó, từ năm 2022, tổ chức công đoàn đảm nhận vai trò chủ động, trực tiếp hướng dẫn, triển khai thực hiện và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Điểm mới xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” lần này, là do LĐLĐ tỉnh trực tiếp chỉ đạo triển khai, và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ký công nhận.

 

So với trước, các tiêu chí để được công nhận đã có nhiều thay đổi. Trong đó tập trung nhiều vào việc xây dựng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chú trọng về văn hóa và kỹ năng ứng xử văn minh, tác phong, nền nếp làm việc; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tại nơi làm việc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cá nhân tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong cộng đồng xã hội…

Mục tiêu, đối với vùng đồng bằng đạt 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; đối với vùng miền núi, biên giới, hải đảo phấn đấu đạt 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Tại hội nghị, đã hướng dẫn cụ thể các tiêu chí để được công nhận.

Trong đó, đối với cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa cần hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, việc sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các tiêu chí hằng năm đạt từ 85 điểm trở lên sẽ được công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2 năm và 5 năm.

Nguồn: laodong.vn

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 613

Tổng lượt truy cập: 7.192.371