Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 15/5/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 1955/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch là yếu tố hết sức quan trọng, cần thiết để phát triển du lịch bền vững, có chất lượng, có chiều sâu, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Trị nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Do đó, cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn triển khai Bộ quy tắc nhằm định hướng nhận thức, thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, khách du lịch, cộng đồng dân cư tại các khu, điểm du lịch về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; Cung cấp cho khách du lịch những thông tin cơ bản về văn hóa ứng xử tại điểm đến, khuyến nghị những hình vi không phù hợp, hướng đến mục tiêu làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa du khách về điểm đến du lịch tỉnh Quảng Trị; Giáo dục nâng cao ý thức, thái độ trong việc đón tiếp và phục vụ khách du lịch của tổ chức và các nhân kinh doanh du lịch nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng của dịch vụ du lịch Quảng Trị và du lịch Việt Nam; Thay đổi căn bản nhận thức của người dân và cộng đồng dân cư về ứng xử văn minh với khách du lịch nhằm cải thiện môi trường du lịch.

Theo đó, nội dung Kế hoạch sẽ tiến hành những hoạt động: Phát động toàn ngành Du lịch về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; Triển khai hoạt động tuyên truyền về ứng xử văn minh du lịch trên các phương tiện truyền thông; Lồng ghép, đưa nội dung về ứng xử văn minh du lịch vào các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan liên kết, phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện việc triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh.

 

 Nguồn tin: dulich.quangtri.gov.vn

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 376

Tổng lượt truy cập: 7.155.559