Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

Căn cứ Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;

 

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10;

 

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực  Hội đồng  cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10) công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân nhân” lần thứ 10 tỉnh Quảng Trị như sau:

 

 NSUT Hoàng Vĩnh Thắng – Biên đạo múa, Trưởng đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh.

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 8

Tổng lượt truy cập: 7.158.521