Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC năm 2023

Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả, hướng đến xây dựng chính quyền số, chính quyền thân thiện, phục vụ tốt tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

 Kế hoạch đề ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Thực hiện đồng bộ 6 nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động hiệu lực hiệu quả, hướng đến xây dựng chính quyền số, chính quyền thân thiện phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp; Nâng cao các Chỉ số PAR Index, PAPI và SIPAS của tỉnh.

Để hoàn thành Kế hoạch, Trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ tại kế hoạch này vào hoạt động cụ thể tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả. Tùy vào tình hình thực tế, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng thời gian, từng lĩnh vực, bám sát mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chung của Sở. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kết quả triển khai theo định kỳ và đột xuất gửi về Văn phòng Sở để tham mưu theo dõi, chỉ đạo.

Văn phòng Sở

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 302

Tổng lượt truy cập: 7.155.485