Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Huy Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ, Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, các tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết, hội nghị đã tiến hành thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đối với các mặt hoạt động của ngành cũng như trên lĩnh vực công tác xây dựng đảng, phân tích những hạn chế, khó khăn và đề ra những biện pháp, những nội dung cần điều chỉnh để triển khai thực hiện nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Lê Minh Tuấn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Lê Minh Tuấn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư đảng uỷ đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ, trong điều kiện dịch bệch Covid diễn biến phức tạp trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, tình hình kinh tế xã hội nói chung, đời sống của cán bộ, công chức viên chức và người lao động ngành Văn hoá, thể thao và Du lịch nói riêng gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn đồng lòng, chung sức cùng với tập thể Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt các nội dung công tác trọng tâm, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó nổi bật là đã tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển ngành như: Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đầu tư, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2025, Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về “Một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 – 2030” và nhiều chương trình, kế hoạch lớn giai đoạn 2020 – 2030.

 

Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn các sự kiện quan trọng, đặc biệt năm 2022 đã chỉ đạo tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị và 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ với nhiều hoạt động ý nghĩa, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế ghi nhận đánh giá cao; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Quảng Trị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động bảo tàng, thư viện, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng…

Công tác đầu tư, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chỉ đạo. Tiếp tục ưu tiên thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, lập hồ sơ pháp lý và hồ sơ khoa học các di tích.

Chỉ đạo tham mưu tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc với thành tích cao hơn kỳ trước; phát triển rộng rãi thể thao quần chúng, đầu tư có trọng điểm các bộ môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của tỉnh.

Hoạt động hợp tác xúc tiến du lịch được quan tâm đẩy mạnh. Triển khai thực hiện các giải pháp phục hồi hoạt động du lịch Quảng Trị trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tình hình tư tưởng chính trị cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ổn định; công tác xây dựng Đảng đạt kết quả quan trọng; Triển khai thường xuyên việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn Đảng bộ

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng uỷ Sở tiếp tục triển khai nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về công tác xây dựng đảng: Đảng uỷ tập trung làm tốt công tác lãnh đạo về chính trị, tư tưởng cho toàn thể Đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, BCH Trung ương. Chỉ đạo duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, gắn với đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt theo chuyên đề; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở đảm bảo theo quy định. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội: trong đó trọng tâm là chỉ đạo quan tâm đến đời sống của đoàn viên, hội viên, phát động các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào từ thiện xã hội.

Về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chương trình công tác trọng tâm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm để tập trung chỉ đạo hoàn thành đảm bảo theo thời gian và chất lượng.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI) về “Phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chỉ đạo triển khai các hoạt động văn hóa cơ sở, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong 3 năm 2023 – 2025. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bản tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, giai đoạn 2021-2030” và các Kế hoạch phát triển thể thao, các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, quốc gia tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù (du lịch cộng đồng, du lịch canh nông…). Chỉ đạo tổ chức và tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, Tổ chức đoàn Famtrip, Presstrip giới thiệu các tuyến, điểm du lịch ở tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quy hoạch, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư phát triển du lịch, nhất là dự án của các nhà đầu tư chiến lược nhằm tạo bước phát triển đột phá cho du lịch tỉnh…

Qua Hội nghị, Đảng ủy Sở mong muốn toàn thể đảng viên trong đảng bộ đồng lòng, đồng sức, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ  được giao để cùng với toàn ngành thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Văn phòng Đảng ủy

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 596

Tổng lượt truy cập: 7.188.221