Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ngày 18/01/2022, liên ngành gồm Liên đoàn Lao động tỉnh – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh – Sở Y tế tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 84/KH-LĐLĐ- SVHTTDL-SYT về hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho công chức, viên chức, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025.

 Nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 gắn với Chương trình “Sức khỏe Việt Nam” và phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh, kế hoạch vận động, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, phòng chống bệnh tật đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực để góp phần phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Y tế với các cấp công đoàn trong việc xây dựng, phổ biến các tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao, các phương pháp vệ sinh, thực phẩm, an toàn lao động đảm bảo khoa học, thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của công chức, viên chức, người lao động. Vận động xã hội hóa các nguồn lực của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh.

 

        Kế hoạch phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể các nhiệm vụ của mỗi ngành, của các cấp công đoàn, Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm VHTT- TDTT và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra, đồng thời cung cấp tài liệu và địa chỉ lưu trữ tài liệu liên quan đến công tác hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho công chức, viên chức, công nhân lao động./.

 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 409

Tổng lượt truy cập: 6.842.398