Chi tiết - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc đảm bảo quyền làm chủ và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 24/4/2023 triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc đảm bảo quyền làm chủ và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 24/4/2023 triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, các huyện, thành phố, thị xã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với các nội dung cụ thể:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội  dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bắt đầu từ Quý III/2023, và thường xuyên tổ chức trong những năm tiếp theo.

- Triển khai các văn bản quy định chi tiết và biện  pháp  thi  hành Luật sau khi Chính phủ ban hành Nghị định và xây dựng, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở vào Quý IV/2023

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở  vào tháng 10/2023;

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Sở Nội vụ là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; định kỳ, tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện theo quy định. Các  Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

Tải văn bản Tại đây.

                                                                                             Thanh tra Sở

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 556

Tổng lượt truy cập: 7.188.181